Relacje inwestorskie

Kalendarium

octagon

12.2021

Założenie Bitfold AG

Założenie Bitfold AG - objęcie akcji i przyjęcie Statutu Spółki przed notariuszem Florian Müller, w siedzibie kancelarii notarialnej LEXcellence w Szwajcarii, Kanton Zug. W dniu 9 grudnia 2021 r. Spółka została zarejestrowana w Handelsregisteramt Kanton Zug, Urząd Rejestru Handlowego Kantonu Zug, Szwajcaria.

octagon

04.2022

Zawarcie przez Bitfold AG i Bitfold R&D sp. z o.o. umowy przedwstępnej sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych Bitfold R&D sp. z o.o. w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej Bitfold AG, poprzez rozpoczęcie produkcji, do świadczenia usług na bazie tych wyników lub do zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, Bitfold AG zobowiązała się do komercjalizacji rezultatu projektu BITFOLD we współpracy z Bitfold R&D sp. z o.o. lub innym przedsiębiorstwem działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

octagon

02.2023

Nabycie przez Bitfold AG wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Bitfold R&D sp. z o.o. – tym samym Bitfold AG stała się jedynym wspólnikiem spółki realizującej projekt badawczo-rozwojowy o nazwie: Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii.

octagon

2017-09.2023

Dotychczas pozyskane środki

Pozyskane środki

*NCBiR - ok. 18 620 000 zł - środki pozyskane przez Bitfold R&D sp. z o.o. (stan na dzień 31.03.2024 r.) - w ramach realizowanego przez spółkę projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii”, objętego dofinansowaniem udzielonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na podstawie umowy zawartej przez NCBiR i Spółkę z dnia 23 grudnia 2020 roku o numerze: POIR.01.01.01-00-1101/20-00.

**PRYWATNI INWESTORZY – ok. 21 570 000 zł - środki pozyskane od Inwestorów prywatnych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bitfold AG i objęcia akcji nowej emisji albo sprzedaży akcji Bitfold AG przez akcjonariusza Emitenta, tj. Fundację „Blockchain Development Foundation” z siedzibą w Łodzi, przeznaczone na rozwój projektu Bitfold.

Środki pozyskane od prywatnych Inwestorów, w podziale na lata

Pozyskane środki
octagon

10.2023

Wczesny prototyp wypracowany przez spółkę zależną - Bitfold R&D sp. z o.o. - ze sprzętową implementacją techniki air-gap (układ FPGA) izolującą procesor kryptograficzny od dostępu on-line. Wyposażony w procesor aplikacyjny iMX8, wyświetlacz 5.5" AMOLED i bezpośrednią łączność z Internetem (modem LTE i łączność bezprzewodowa). Własny system operacyjny oparty o jądro Linux i aplikacja portfela kryptowalutowego.

octagon
octagon

12.2023 - 01.2024

Oferta publiczna Bitfold AG

36 829

oferowanych akcji

114,04 zł

cena za akcję

4199979,16 zł

kwota emisji

Emisja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Harmonogram oferty

6 grudnia 2023 r. godz. 8:00

Publikacja Dokumentu Ofertowego

6 grudnia 2023 r. godz. 10:00

Rozpoczęcie przyjmowania
zapisów i wpłat na akcje

31 stycznia 2024 r. godz. 18:00

Zakończenie przyjmowania
zapisów i wpłat na akcje

Dokumentacja ofertowa dotycząca publicznej oferty akcji

octagon

31.01.2024

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Serii A Bitfold AG

Przydzielenie akcji serii A Bitfold AG

11 503

1 311 802,12 zł

liczba przydzielonych akcji

łączna kwota pozyskanych środków

Rada Dyrektorów Bitfold AG
(organ zarządzający)

Kamil Gancarz

Kamil Gancarz

Przewodniczący rady dyrektorów
Bitfold AG, Założyciel

Katarzyna Pieniądz

Katarzyna Pieniądz

Członek rady dyrektorów Bitfold AG

Akcjonariat

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów % Kapitału zakładowego % Głosów na WZ
Stiftung Servi Dei, Patris Venantii (Fundacja z siedzibą w Liechtensteinie)
5 678 427 5 678 427 55,7125% 55,7125%
Tomasz Pochylski
973 900 973 900 9,5552% 9,5552%
Fundacja "Blockchain Development Foundation" z siedzibą w Łodzi
830 765 830 765 8,1508% 8,1508%
Pozostali akcjonariusze
2 709 287 2 709 287 26,5815% 26,5815%
Ogółem 10 192 379 10 192 379 100,0000% 100,0000%

Statut

Kontakt dla Inwestorów

Bitfold AG

(Aktiengesellschaft - Spółka Akcyjna)

Mühlegasse 18
6340 Baar
Canton Zug / Szwajcaria
CHE-266.860.023

office@bitfold.com

Organ rejestrowy:
Handelsregisteramt Kanton Zug
Urząd Rejestru Handlowego Kantonu Zug
Szwajcaria

Kapitał zakładowy: CHF 101 923,79

Relacje inwestorskie

Kamil Rafał Gancarz

Founder
Rozwój Biznesu Bitfold AG

kamil@bitfold.com

Wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją w spółce zapraszamy na naszego LinkedIn.