Regulamin Newsletter Bitfold R&D

(dalej: „Regulamin Newsletter”)

I. Definicje

1. Konsument/Usługobiorca – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

2. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (e-book, inne materiały w formie PDF, audio lub wideo).

3. Umowa – Umowa z Usługodawcą na dostęp do Newsletter, w tym dostarczenie usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.

4. Usługa – usługa cyfrowa lub treść cyfrowa albo towar z elementami cyfrowymi.

5. Usługodawca – BITFOLD R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł; e-mail: biuro@bitfold.com, dalej jako: „Bitfold R&D”.

6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych.

II. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGODAWCY

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newsletter są świadczone przez BITFOLD R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł.
Możesz się skontaktować z Usługodawcą, pisząc na adres: biuro@bitfold.com lub dzwoniąc pod numer: + 48 731 730 530.

III. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE NEWSLETTER

1. Newsletter, w tym usługi cyfrowe i treści cyfrowe, są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail, który podajesz w trakcie zapisu na Newsletter.
2. W ramach Newsletter udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych, Webinarach, ofertach specjalnych, promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, szkoleniach, materiałach udostępnianych w mediach społecznościowych oraz inne informacje marketingowe lub handlowe o produktach i usługach oferowanych lub promowanych przez Usługodawcę.
3. Jeżeli w ramach Newsletter udostępniana jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio, dostęp do Webinaru albo wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu albo pobranie załącznika dołączonego do wiadomości e-mail).
4. Częstotliwość udostępniania treści w ramach Newsletter wynosi maksymalnie 2 razy w miesiącu, z wyłączeniem specjalnych okazji.
Programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za spam, dlatego dla prawidłowego wykonania Usługi zalecane jest dodanie e-mail Usługodawcy (biuro@bitfold.com) do listy zaufanych odbiorców.

IV. ZASADY ZAWARCIA UMOWY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO NEWSLETTER

1. Dostęp do Newsletter możesz uzyskać nieodpłatnie poprzez zapis do Newsletter i przekazanie swojego adresu e-mail w formularzu zapisu do celów marketingowych lub handlowych.
2. Aby zapisać się do Newsletter i uzyskać dostęp do usługi cyfrowej lub treści cyfrowej:

a) zapoznaj się z Regulaminem Newsletter Bitfold R&D;
b) podaj swój adres e-mail w formularzu do zapisu na Newsletter na stronie www.bitfold.com lub w Ankiecie przeprowadzanej przez Usługodawcę lub za pośrednictwem innego źródła np. landing page udostępnionego przez Usługodawcę.
c) wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w postaci e-mail) przez Bitfold R&D, w celu komunikacji marketingowej lub przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną;
d) zaakceptuj Regulamin Newsletter Bitfold R&D oraz zapoznaj się z Polityką Prywatności Usługodawcy;
e) potwierdź powyższe klikając „wyślij” lub „ok” lub strzałkę dalej (w zależności od miejsca, z którego się zapisujesz).

3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą doręczenia Usługobiorcy przez Usługodawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapisu do Newsletter.
4. Dostęp do Newsletter, w tym do udostępnionych usług cyfrowych i treści cyfrowych, jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z opisu Usługi wynika inaczej. Jeżeli z jakichś powodów nie będziesz otrzymywać naszych wiadomości, skontaktuj się z Usługodawcą w sposób wskazany w punkcie II.
5. Dostęp do Webinarów, a także inne informacje organizacyjne związane z udostępnieniem treści cyfrowych, są wysyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
6. W ramach Webinarów Usługodawca umożliwia wzięcie udziału w spotkaniach online „na żywo” dotyczących danego zakresu tematycznego (dalej: Webinaria). Tematyka danego Webinaru przedstawiana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem kanałów komunikacji Usługodawcy, tj. w social mediach Usługodawcy, stronie www Usługodawcy lub w wiadomości e-mail wysyłanej do Usługobiorcy.
7. Webinary przeprowadzane są w formie online, w terminach określonych w wiadomości wysyłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w terminach określonych w kanałach komunikacji Usługodawcy.
8. Dostęp do Webinarów poza terminami wskazanymi w wiadomości e-mail jest możliwy dodatkowo poprzez odtworzenie nagrania z poszczególnych spotkań, jeśli jest to przewidziane w wysłanej do Usługobiorcy wiadomości e-mail. W takim przypadku, nagrania dostępne będą do odtworzenia w terminie wskazanym przez Usługodawcę oraz pod linkiem wysłanym Usługobiorcy w wiadomości e-mail.
9. Dostęp do Webinarów (treści cyfrowej, w tym nagrań wideo) Usługobiorca może uzyskać w sposób wskazany w otrzymanym e-mailu, wysłanym przez Usługodawcę (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu albo pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
10. W celu przeprowadzenia Webinaru, Bitfold R&D może korzystać z narzędzi zapewnionych przez dostawców zewnętrznych. Dane osobowe Usługobiorcy będą udostępniane dostawcom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Bitfold R&D jako Administratora danych osobowych. W umowach zawieranych z takimi dostawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej, oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tych celów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności Bitfold R&D.
11. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newsletter, w tym na dostarczenie usługi cyfrowej i treści cyfrowych, może nastąpić w trybie natychmiastowym. Aby rozwiązać Umowę Usługobiorca powinien przesłać na maila biuro@bitfold.com wiadomość o treści “Rezygnuję z Newslettera” lub kliknąć w link do rezygnacji o treści: „Możesz anulować subskrypcję” umieszczony w stopce wiadomości e-mail.

V. WARUNKI TECHNICZNE

1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania Twoich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
2. Jeżeli chcesz się zapisać do Newsletter wymagane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Aby skorzystać z Newsletter, w tym z udostępnianych w nim usług cyfrowych i treści cyfrowych, wymagane jest posiadanie:

• aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
• aktywnego konta poczty elektronicznej;
• aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formatach, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl).

4. Jeżeli do skorzystania z Newsletter, w tym do udostępnianych usług cyfrowych i treści cyfrowych, konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych lub aktualizacja istniejących, Usługobiorca zostanie poinformowany o nich w wiadomości e-mail od Usługodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

VI. REKLAMACJA

1. Jeżeli udostępniane usługi cyfrowe lub treści cyfrowe są niezgodne z Umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z Umową lub odstąpić od Umowy.
2. Reklamację możesz składać e-mailowo lub pisemnie na adres podany w punkcie II.2. Regulaminu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprzez przekazanie odpowiedzi w formie papierowej lub e-mailowej.
4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniane są wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
5. Szczegółowe zasady reklamacji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zostały określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien poinformować o tym Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w punkcie II.2. Regulaminu.
2. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługobiorca powinien powstrzymać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.

VIII. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newsletter (dalej: „Materiały”) są utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegają ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do Materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Usługodawca może też wykorzystywać Materiały, korzystając z innej podstawy prawnej.
3. Usługobiorca może wykorzystywać Materiały udostępniane w ramach Newsletter wyłącznie na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, nagrywanie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób Materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Usługobiorca może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do wysyłki Newsletter Usługodawca korzysta z własnego oprogramowania lub programu GetResponse dostawcy GetResponse Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Usługodawca zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostawcy dostępną na stronie www GetResponse.
2. W ramach korzystania z Newsletter, w tym z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy przez Usługobiorcę będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Bitfold R&D.
4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywanie reklamacji w przypadku konsumenta na terenie Polski jest możliwe poprzez zwrócenie się:

a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie Umowy;
d) Możesz też skorzystać z platformy ODR – służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu Newsletter Bitfold R&D z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy zmiany treści niniejszego Regulaminu, zwłaszcza zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wskazuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2023 r.

Jeżeli zapisałeś się na Newsletter za pośrednictwem Ankiety przeprowadzonej przez Usługodawcę, informujemy, że w celu jej przeprowadzenia, Bitfold R&D korzysta z programu „TYPEFORM” udostępnianego przez TYPEFORM SL z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem Calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 – Barcelona (Hiszpania), C.I.F. (Hiszpański numer identyfikacji podatkowej) B65831836. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, strona B-421911, folio 145, tom 43262. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Usługodawca zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostawcy usługi dostępną na stronie www Typeform pod linkiem: https://admin.typeform.com/m