1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin Konkursu”) określa zasady przeprowadzenia przez BITFOLD R&D spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł (dalej: „Organizator”) konkursu za pośrednictwem ankiety Organizatora, dostępnej pod adresem: https://82xo2m38bur.typeform.com/to/io7WVGCI (dalej: „Ankieta”), w trakcie wydarzenia Expo Invest Cuffs 2023 r., odbywającego się w dniach 24-25 marca 2023 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie (dalej: „Konkurs”, „Targi”), w tym: czas trwania, zasady uczestnictwa, zasady wyboru zwycięzców oraz rodzaje i zasady przyznania nagród w Konkursie.

  Dane kontaktowe Organizatora:

  – adres siedziby: ul. Wólczańska 143, 09-525 Łódź,

  – numer telefonu: +48 731 730 530,

  – e-mail: biuro@bitfold.com.

  1. Czas trwania Konkursu i Uczestnicy
  1. Konkurs trwa od godz. 8:00 dnia 24.03.2023 r. do godz. 19:00 dnia 25.03.2023 r. lub do momentu wyboru ostatniego nagrodzonego uczestnika (dalej: „Zwycięzca”).
  2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
   1. odpowiedzieć na pytanie zawarte w Ankiecie Organizatora, tj. zaproponować funkcjonalność spoza kryptowalut, którą osoba biorąca udział w Ankiecie chciałaby mieć w swoim portfelu sprzętowym;
   2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu;
   3. podać swój numer telefonu (dalej: „Numer telefonu”);
   4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w postaci numeru telefonu) przez Organizatora, w celu komunikacji marketingowej lub przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem SMS, MMS lub połączeń telefonicznych;
   5. wyrazić zgodę na treść Regulaminu Konkursu,
   6. posiadać adres portfela kryptowalutowego w postaci kodu QR do odbioru BTC (Bitcoin) i ETH (Ethereum), dalej: „Adres portfela”.
   7. udostępnić Organizatorowi Adres portfela, w sytuacji wyboru Uczestnika jako Zwycięzcy.
  3. Osoba, która dokona powyższych czynności („dalej: Zgłoszenie konkursowe”) staje się Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
  4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem, zgłoszeniem się i uczestnictwem w Konkursie.
  5. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. złożyć jedno poprawne Zgłoszenie konkursowe.
  7. Uczestnik/Zwycięzca, który w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, podlega wykluczeniu z Konkursu.
  1. Zasady wyłonienia Zwycięzców
  1. Wyboru Zwycięzców dokonuje 2 przedstawicieli Organizatora (dalej: „Kapituła Konkursu”).
  2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich zarejestrowanych do momentu wyboru Uczestników. Kapituła Konkursu wybierze, na podstawie kreatywności i oryginalności Zgłoszenia konkursowego, wedle wewnętrznych kryteriów, najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie, o którym mowa w I.2.a Regulaminu (dalej: „Odpowiedź”).
  3. Organizator informuje, że nie będą uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia konkursowe:
   1. zawierające treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich,
   2. naruszające inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej,
  • służące w opinii Organizatora wyłącznie lub w przeważającej części promocji Uczestnika lub jego działalności komercyjnej,
  1. zawierające nieprawdziwe informacje.
  1. Kapituła Konkursu, dokonuje wyboru jednego Zwycięzcy odpowiednio o godzinach: 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 dnia 24.03.2023 r. oraz o godzinach: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 w dniu 25.03.2023 r., rozpatrując Odpowiedzi.
  2. Rozdanie nagród następuje o godzinach: 12:00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 oraz 20.00 w dniu 24.03.2023 r. oraz co godzinę, począwszy od godziny 10:00 do godz. 19:00 w dniu 25.03.2023 r.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania spośród Uczestników Konkursu osób rezerwowych, które otrzymają nagrodę w przypadku, gdy Zwycięzca lub Zwycięzcy nie zgłoszą się na Stoisko we wskazanym przez Organizatora terminie, nie odbiorą nagrody albo zrzekną się nagrody albo ujawni się okoliczność wykluczająca danego Zwycięzcę lub Zwycięzców z Konkursu (dalej: „Osoba Rezerwowa”).
  4. Kapituła Konkursu wyłoni w Czasie trwania Konkursu maksymalnie 18 (słownie: osiemnastu) Zwycięzców. Liczba wyłonionych Osób Rezerwowych jest nieograniczona.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, prawo zmiany terminów wyłonienia Zwycięzców lub Osób Rezerwowych oraz prawo do wyłonienia mniejszej liczby Zwycięzców lub Osób Rezerwowych lub niewyłonienia żadnego Zwycięzcy lub Osoby Rezerwowej, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie Organizatora, nie będzie możliwe wydanie Zwycięzcy nagrody. Powyższe zastrzeżenie Organizatora wynika z charakteru Nagrody, tj. przekazania jej za pośrednictwem urządzenia Bitfold, będącego prototypem portfela sprzętowego dla kluczy prywatnych w technologii blockchain w trakcie ciągłego rozwijania (dalej: „Bitfold”).
  • Nagroda i jej realizacja
  1. Nagrodą w Konkursie jest przesłanie kryptowaluty BTC (Bitcoin) albo ETH (Ethereum) o równowartości 100 PLN (słownie: stu złotych) według kursu na dzień 24.03.2023 r. z godziny 9:00 dostępnego na stronie www https://www.coinbase.com/pl/converter, według wyboru każdorazowego Zwycięzcy (dalej: „Kryptowaluta”), za pośrednictwem Bitfolda na Adres portfela każdorazowego Zwycięzcy (dalej: „Nagroda”).
  2. Odbiór Nagrody następuje w terminie wskazanym przez Organizatora, mieszczącym się w przedziale czasowym od godz. 12:00 do godz.13:00 oraz od godz. 15:00 do godz. 20:00 w dniu 24.03.2023 r. oraz od godziny 10:00 do godz. 19:00 w dniu 25.03.2023 r., w miejscu wskazanym przez Organizatora, tj. przy stanowisku Organizatora na wydarzeniu Expo Invest Cuffs 2023 o numerze 61B (dalej: „Stoisko”).
  3. Kapituła Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy, w ciągu 10 minut, podejmuje 2 (dwie) próby kontaktu drogą telefoniczną, dzwoniąc pod Numer telefonu Zwycięzcy z prośbą o przybycie na Stoisko, celem odbioru Nagrody maksymalnie do 10 minut po pełnej godzinie wydania Nagrody, np. Zwycięzca wybrany o godz. 12.30 w dniu 24.03.2023 r. powinien stawić się na Stoisko Organizatora najpóźniej do godz. 13.10 w dniu 24.03.2023 r.
  4. W przypadku, gdy wybrany Zwycięzca nie odbierze telefonu po wykonanych dwóch próbach kontaktu, Organizator podejmuje jednokrotnie próbę kontaktu drogą telefoniczną z Osobą Rezerwową.
  5. W przypadku gdy Zwycięzca nie zgłosi się na Stoisko w wyznaczonej przez Organizatora do odbioru Nagrody godzinie, Nagroda ulega przepadkowi.
  6. W przypadku, gdy w danej godzinie nie dojdzie do wyboru Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wydania Nagrody.
  7. Po przybyciu na Stoisko Zwycięzca jest zobowiązany udostępnić Organizatorowi Adres portfela. Udostępnienie Adresu portfela jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Nagrody.
  8. Podczas realizowania transakcji Organizator skanuje Adres portfela Zwycięzcy przy wykorzystaniu urządzenia Bitfold i wprowadza go jako adres odbiorcy przelewu.
  9. Następnie Organizator przesyła Kryptowalutę na Adres portfela Zwycięzcy i potwierdza transakcję na innym urządzeniu np. telefonie, tj. potwierdza, że przelana Kryptowaluta została zaksięgowana w sieci, w wyszukiwarce „BLOCKCHAIN EXPLORER”.
  10. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych, leżących po stronie Organizatora, jednakże od niego niezależnych (awaria urządzenia, awaria sieci, siła wyższa), dalej: „Problemy techniczne”, Organizator przeprowadzi powyższą procedurę ponownie. W przypadku dalszych Problemów technicznych, Organizator przeprowadzi powyższą procedurę ponownie za pośrednictwem rezerwowego urządzenia Bitfold dwukrotnie – za pierwszym razem przy zastosowaniu tej samej Kryptowaluty, za drugim razem dokonując zmiany Kryptowaluty, odpowiednio z BTC na ETH albo z ETH na BTC.
  11. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie wiadomości e-mail lub SMS.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia po odbiór Nagrody uprzednio wyłonionego Zwycięzcy, który nie odebrał telefonu od Organizatora, ale oddzwonił na numer telefonu Organizatora w czasie trwania Konkursu albo nie pojawił się na Stoisku o wyznaczonej przez Organizatora godzinie.
  13. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania od Organizatora wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce lub zamianę na inną nagrodę, niezależnie od jej charakteru (materialny/niematerialny).
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych:
   1. leżących po stronie Zwycięzcy, np. podania błędnego Adresu portfela przez Zwycięzcę, problemów technicznych, np. brak kompatybilności urządzenia należącego do Zwycięzcy z Urządzeniem Bitfold;
   2. leżących po stronie Organizatora, np. problemy techniczne wynikające z etapu rozwoju urządzenia Bitfold – prototyp, awaria urządzenia Bitfold (np. zalanie), awaria sieci, siła wyższa (zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności).
  1. W przypadku, jeśli Nagroda nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Organizatora i od niego zależnych, tj. brak naładowania urządzenia Bitfold, brak obecności Organizatora na Stoisku w momencie wydania Nagrody, odmowa Organizatora wydania Nagrody, brak środków na urządzeniu Bitfold pozwalających na zrealizowanie Nagrody, Organizator wypłaci Zwycięzcy równowartość Nagrody w gotówce.
  2. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
  1. Obowiązek podatkowy
  1. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, w tym danych osobowych, ponad wskazane wcześniej w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą one niezbędne w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych, np. zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
  2. Za pobranie i odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
  3. Kwota przekazana Zwycięzcy jako Nagroda, stanowi kwotę po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 %.
  1. Reklamacja
  1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego do spraw związanych z Konkursem bezpośrednio na adres e-mail Organizatora – biuro@bitfold.com wraz ze wskazaniem uzasadnienia swojego roszczenia i określeniem żądania.
  2. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Uczestnika.
  3. Po rozpoznaniu zgłoszenia reklamacyjnego Organizator przekazuje swoje stanowisko Uczestnikowi elektronicznie, na adres e-mail wskazany w jego zgłoszeniu.
  1. Przetwarzanie danych osobowych
  2. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są na stronie www.bitfold.com pod linkiem …
  3. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Organizator wyklucza taką osobę z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przyznania Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, poprzez przesłanie SMS na numer telefonu +48 731 730 530 o treści: „Rezygnuję”.
  • Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na bieżąco na stronie www.bitfold.com.
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
   w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
  3. Wszelkie spory związane z Konkursem, Organizator i Uczestnik zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej, a w przypadku nie dojścia w ich ramach do porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby powoda.
  4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i inne przepisy prawa polskiego.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2023 r.

  W celu przeprowadzenia Ankiety, Organizator korzysta z programu „Typeform” udostępnianego przez TYPEFORM S.L. z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem Calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 – Barcelona (Hiszpania), C.I.F. (Hiszpański numer identyfikacji podatkowej) B65831836. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, strona B-421911, folio 145, tom 43262. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizator zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Typeform pod linkiem: Polityka prywatności Typeform