1. DEFINICJE
   1. Konsument/Usługobiorca – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
   2. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (e-book, inne materiały w formie PDF, audio lub wideo).
   3. Umowa – Umowa z Usługodawcą na dostęp do trzech webinariów, w tym dostarczenie usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.
   4. Usługa – usługa cyfrowa lub treść cyfrowa albo towar z elementami cyfrowymi.
   5. Usługodawca/Bitfold R&D – BITFOLD R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł; e-mail: biuro@bitfold.com
   6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych.
  2. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGODAWCY
   1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Umowy są świadczone przez BITFOLD R&D spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł.
   2. Możesz skontaktować się z Usługodawcą, pisząc na adres: biuro@bitfold.com lub dzwoniąc pod numer: + 48 731 730 530.
  3. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WEBINARIUM
   1. Webinaria, w tym usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także informacje organizacyjne związane z udostępnieniem treści cyfrowych są wysyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
   2. W ramach Webinariów Usługodawca umożliwia wzięcie udziału w trzech spotkaniach online „na żywo”, o zakresie tematycznym dotyczącym obszarów: cyberbezpieczeństwa, technologii blockchain, makroekonomii, aktyw cyfrowych, walut cyfrowych oraz kryptowalut (dalej: Webinaria).
   3. Webinaria przeprowadzone zostaną w formie online, w następujących terminach:
    1. 6 kwietnia 2023 r.
    2. 20 kwietnia 2023 r.
    3. 9 maja 2023 r.
   4. Dostęp do Webinariów poza terminami wskazanymi powyżej możliwy będzie dodatkowo poprzez odtworzenie nagrania z poszczególnych spotkań. Nagrania dostępne będą do odtworzenia do dnia 31 grudnia 2023 r. pod linkiem wysłanym Usługobiorcy przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przy zapisie na Webinar.
   5. Wykładowcami spotkań, zgodnie z kolejnością odpowiadającą terminom, będą:

– Kamil Gancarz, prezes Bitfold AG, wynalazca.

– Andrzej Czerwiński, CSO Bitfold R&D,

– Rafał Kiełbus, Head of Blockchain Bitfold R&D.

  1. Dostęp do Webinariów (treści cyfrowej, w tym nagrań wideo) Usługobiorca może uzyskać w sposób wskazany w otrzymanym e-mailu, wysłanym przez Usługobiorcę (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu albo pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
  2. Programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za spam, dlatego dla prawidłowego wykonania Usługi zalecane jest dodanie e-mail Usługodawcy (biuro@bitfold.com) do listy zaufanych odbiorców.
 1. ZASADY ZAWARCIA UMOWY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO WEBINARIUM BITFOLD
  1. Konsument może uzyskać dostęp do Webinariów nieodpłatnie poprzez zapis na Webinaria.
  2. Aby zapisać się na Webinaria i uzyskać dostęp do usługi cyfrowej lub treści cyfrowej Konsument powinien:
   1. zapoznać się z Regulaminem WEBINAR,
   2. podać swój adres e-mail w formularzu zapisu na Webinaria udostępnionym mu przez Usługodawcę w ramach Ankiety dotyczącej portefla kryptowalutowego, przeprowadzonej przez Usługodawcę;
   3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w postaci e-mail) przez Bitfold R&D, w celu komunikacji marketingowej lub przesyłania informacji handlowej dotyczącej Webinariów drogą elektroniczną;
   4. zaakceptować Regulamin WEBINAR;
   5. kliknąć „OK”
  3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą, gdy Konsumentowi wyświetli się strona z potwierdzeniem zapisu na Webinaria.
  4. Dostęp do Webinariów, w tym do udostępnionych usług cyfrowych i treści cyfrowych, jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z opisu Usługi wynika inaczej. Jeżeli z jakichś powodów Konsument nie otrzyma wiadomości powinien skontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w punkcie II.2.
  5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Webinariów, w tym na dostarczenie usługi cyfrowej i treści cyfrowych, może nastąpić w trybie natychmiastowym. Aby rozwiązać Umowę Usługobiorca powinien przesłać na maila biuro@bitfold.com wiadomość o treści “Rezygnuję z usługi Webinar”.
 2. WARUNKI TECHNICZNE
  1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania Twoich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
  2. Aby skorzystać z Webinariów, w tym z udostępnianych w nich usług cyfrowych i treści cyfrowych, Usługobiorca powinien posiadać:
   1. aktualną wersję przeglądarki internetowej wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
   2. aktywne konto poczty elektronicznej;
   3. aktualne narzędzie/program obsługujące pliki elektroniczne w formatach, w których Usługodawca dostarcza treść cyfrową (np. *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl).
  3. Jeżeli do skorzystania z Webinariów, w tym do udostępnianych usług cyfrowych i treści cyfrowych, konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych lub aktualizacja istniejących, Usługobiorca zostanie poinformowany o nich w wiadomości e-mail od Usługodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. REKLAMACJA
  1. Jeżeli udostępniane usługi cyfrowe lub treści cyfrowe są niezgodne z Umową, Usługobiorca może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową albo odstąpić od Umowy.
  2. Reklamację można składać e-mailowo lub pisemnie na adresy wskazane w punkcie II.2. Regulaminu.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprzez przekazanie odpowiedzi w formie papierowej lub e-mailowej.
  4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniane są wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub sługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
  5. Szczegółowe zasady reklamacji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zostały określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien poinformować o tym Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając e-mail lub pismo na adres wskazany w punkcie II.2. Regulaminu.
  2. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługobiorca powinien powstrzymać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.
 5. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
  1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Webinariów (dalej: „Materiały”) są utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegają ochronie prawnej.
  2. Prawami autorskimi do Materiałów dysponuje Usługodawca albo inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Usługodawca może też wykorzystywać Materiały, korzystając z innej podstawy prawnej.
  3. Usługobiorca może wykorzystywać Materiały udostępniane w ramach Webinariów wyłącznie na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób Materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
  4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Usługobiorca może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Do wysyłki Webinariów Usługodawca korzysta z własnego oprogramowania lub programu GetResponse dostarczanego przez GetResponse Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Usługodawca zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www GetResponse.
  2. W ramach korzystania z Webinariów, w tym z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  3. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy przez Usługobiorcę będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Usługodawcy dostępną pod linkiem.
  4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywanie reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się:
   1. do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   2. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie Umowy;
   4. Możesz też skorzystać z platformy ODR – służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu WEBINAR z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy zmiany treści niniejszego Regulaminu, zwłaszcza zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wskazuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.

W celu przeprowadzenia Ankiety, Bitfold R&D korzysta z programu „TYPEFORM” udostępnianego przez TYPEFORM SL z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem Calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 – Barcelona (Hiszpania), C.I.F. (Hiszpański numer identyfikacji podatkowej) B65831836. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, strona B-421911, folio 145, tom 43262. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Organizator zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www Typeform pod linkiem:

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?_gl=1*18wv4jd*_ga*NDU4NTgzMTU3LjE2Nzk0NzQ1NDA.*_ga_N6F0VDRT9W*MTY3OTQ4OTA4Mi4xNC4wLjE2Nzk0ODkwOTEuNTEuMC4w*_ga_YBVHZJ5VPC*MTY3OTQ4OTA4Mi4xNC4wLjE2Nzk0ODkwODYuNTYuMC4w&typeform-source=www.typeform.com