POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) została przygotowana przez BITFOLD R&D spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł (dalej: „Administrator”) i jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez te osoby ze strony WWW Administratora www.bitfold.com (dalej: „Serwis”), profilów Administratora w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Instagram), działalnością gospodarczą Administratora oraz jego działalnością marketingową i promocyjną.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich podanych danych osobowych jest BITFOLD R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł, dalej: Bitfold R&D.
 2. Możesz się skontaktować z Administratorem – listownie: ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź lub e-mailem na adres: biuro@bitfold.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 731 730 530.
 3. Twoje dane osobowe, przetwarzane są:
  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) w celu umożliwienia Ci kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Serwisu i umieszczonych w nim danych kontaktowych – podstawą przetwarzania jest niezbędny interes w związku z potrzebą udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wiadomość przesłaną przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu umożliwienia Ci zapisu na Newsletter, Webinarium, Konkurs, które oferowane są przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. a RODO);
  d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  f) w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem SMS, MMS lub połączeń telefonicznych oraz drogą elektroniczną (e-mail) – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  h) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora, dostarczanie usług i komunikacja z użytkownikiem Serwisu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych może – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem, wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz lub może uniemożliwić kontakt z Tobą lub przesyłanie Ci treści marketingowych lub handlowych, w tym Newslettera, Webinarium, Ankiet, organizacji Konkursów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach powyższych działań znajdziesz w Regulaminach zamieszczonych w Serwisie.
 5. Twoje dane osobowe będą udostępniane usługodawcom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Administratora. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Twoje dane mogą być udostępnione innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej, oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tych celów. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym Administratora w obsłudze i wysyłce Newslettera, Webinarium, Ankiet, organizacji Konkursów, PressRoomie, platformie społecznościowej Meta, LinkedIN, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz innym podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji celów przetwarzania danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach powyższych działań znajdziesz w Regulaminach zamieszczonych w Serwisie.
 6. Twoje dane przechowywane są w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Tym samym Twoje dane osobowe przekazywane są do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Twoje dane przekazywane są z wykorzystaniem mechanizmów zgodnych z obowiązującym prawem. Więcej informacji o zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2 Polityki Prywatności.
 7. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Masz prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. Szczególowa informacja na temat korzystania z praw znajduje się na stronie UODO (https://uodo.gov.pl/pl/493).
 8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.
 9. Twoje dane przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający dostęp do danych jedynie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Administratora. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty z nimi współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 10. W każdej chwili masz prawo wycofać zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim zostały udzielone. Cofnięcie zgód nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgód można dokonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2 Polityki Prywatności.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Okres przetwarzania danych przez nas zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, tj.:
  a) w przypadku skorzystania przez użytkownika z zakładki „Contact” w Serwisie – do momentu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz załatwienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszonego zapytania,
  b) w przypadku zawarcia przez użytkownika umowy z Administratorem – przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia,
  c) w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  d) w przypadku wyrażonej zgody – dopóki nie cofniesz wyrażonej zgody,
  e) w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Obowiązuje aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej www.bitfold.com. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych odpowiednich środków.