Regulamin Ankiety (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia ankiety dotyczącej badania potrzeb szkoleniowych respondentów (dalej: „Ankieta”) oraz przyznania bonusu za uzupełnienie Ankiety przez Bitfold R&D Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł, e-mail: biuro@bitfold.com (dalej: „Organizator”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem jest BITFOLD R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-525), przy ul. Wólczańskiej 143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840803, REGON: 386040760, NIP: 7252299166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 100 000 zł.
 2. Uczestnikiem Ankiety jest osoba fizyczna, która wypełniła Ankietę udostępnioną w kanałach Social Media Organizatora lub jego współpracowników (w tym na kanałach Discord, Telegram, Facebook, LinkedIn), kanałach Social Media osób trzecich, utworzonych w Social Mediach grupach lub wydarzeniach zamkniętych albo w wiadomości e-mail, wysłanej w ramach usługi Newsletter przez Organizatora.
 3. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem, pisząc na adres: biuro@bitofold.com.
 4. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Ankiety oraz otrzymaniem Talonu Uczestnik może składać e-mailowo lub pisemnie na adres podany w punkcie I.1. Regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi poprzez przekazanie odpowiedzi w formie papierowej lub e-mailowej.

II. CEL ANKIETY

Celem Ankiety jest zebranie przez Organizatora na użytek własny informacji na temat potrzeb szkoleniowych Uczestników w związku z planowanym uruchomieniem przez Organizatora szkoleń, w tym odpłatnych.

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA ANKIETY

 1. Ankieta przeprowadzana jest w formie online.
 2. Dostęp do formularza Ankiety następuje poprzez kliknięcie w link udostępniony w kanałach Social Media Organizatora lub jego współpracowników (w tym na kanałach Discord, Telegram, Facebook, LinkedIn), kanałach Social Media osób trzecich, utworzonych w Social Mediach grupach lub wydarzeniach zamkniętych albo w wiadomości e-mail, wysłanej w ramach usługi Newsletter przez Organizatora.
 3. Celem prawidłowego uzupełnienia i przesłania Ankiety do Organizatora, Uczestnik powinien:
  a) zapoznać się z Regulaminem Ankiety,
  b) podać swój adres e-mail w formularzu udostępnionym przez Organizatora po wypełnieniu Ankiety;
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w postaci adresu e-mail) przez Organizatora, w celu komunikacji marketingowej lub przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną;
  d) zaakceptować Regulamin Ankiety;
  e) kliknąć „OK”.
 4. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub numeru telefonu przez Organizatora, w celu komunikacji marketingowej za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS.

IV. BONUS

 1. Niezwłocznie po uzupełnieniu Ankiety Uczestnik otrzyma od Organizatora, na podany przez niego adres e-mail, jednorazowy talon uprawniający do odebrania kodu rabatowego przyznającego rabat w wysokości 20% ceny brutto szkolenia Organizatora (dalej: „Talon”), na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży szkoleń przez Organizatora to 1 sierpnia 2023 r. Organizator zastrzega, że termin ten może ulec zmianie.
 3. Talon może zostać wykorzystany tylko w momencie zakupu szkolenia od Organizatora.
 4. Termin ważności Talonu wynosi 6 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaży szkoleń przez Organizatora. W przypadku zmiany daty sprzedaży szkoleń, termin ważności Talonu ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 5. Realizacji podlega Talon, który nie został uprzednio zrealizowany oraz został przedstawiony do wykorzystania przed upływem terminu ważności.
 6. Talony nie łączą się ze sobą oraz nie łączą się z innymi promocjami i akcjami rabatowymi Organizatora.
 7. Talon nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Utrata Talonu powoduje wygaśnięcie uprawnień z niego wynikających.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę uprawnień wynikających z Talonu spowodowaną działaniem lub zaniechaniem osób trzecich albo działaniem siły wyższej.
 9. Zastrzega się, że w przypadku zwrotu usługi szkolenia lub uwzględnienia reklamacji usługi szkolenia zakupionej przez Uczestnika z użyciem Talonu, nie podlega on zwrotowi.

V. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 2. Do wypełnienia Ankiety na prywatnym urządzeniu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci, wifi oraz dostępu do poczty e-mail.
 3. Jeżeli do wypełnienia Ankiety konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych lub aktualizacja istniejących, Uczestnik zostanie poinformowany o nich przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator dla przeprowadzenia Ankiety korzysta z programu Typeform udostępnianego przez TYPEFORM SL z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 – Barcelona (Hiszpania), C.I.F. (Hiszpański numer identyfikacji podatkowej) B65831836, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, strona B-421911, folio 145, tom 43262. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizator zaleca zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www Typeform pod linkiem: Polityka prywatności Typeform.
 2. W trakcie wypełniania Ankiety, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Organizator zwalnia się z odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz za błędy techniczne uniemożliwiające przeprowadzenie Ankiety wynikające z braku kompatybilności urządzenia Uczestnika Ankiety.
 4. Organizator zwalnia się z odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Ankiety niezależne od Organizatora, tj. z powodu zaistnienia siły wyższej. Za Siłę Wyższą uważa się zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu Ankiety z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Organizatorze zmiany treści niniejszego Regulaminu, zwłaszcza zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wskazuje ustawa z dnia 1 marca 2023 r. o prawach konsumenta.
 6. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi w trakcie wypełnienia Ankiety przez Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie bitfold.com.